Fabricació de BTC construcció habitatge a Camallera

Fabricació de BTC (Bloc de Terra Comprimit), utilitzant la terra del propi terreny, per a la construcció d’un habitatge a Camallera (Girona).

Fabricació de BTC, utilitzant la terra extreta de l’excavació d’una bassa de recollida d’aigües pluvials del propi terreny, per a la construcció d’un habitatge d’obra nova a Camallera (Girona).

S’analitzen les terres excavades. Es realitza l’assaig de granulometria en humit i el de sedimentometria, per tal de determinar la dimensió de les diferents partícules que formen el sòl i la seva quantitat. Un cop obtinguts els resultats es compensa granulomètricament la terra per tal d’aconseguir una corba granulomètrica ideal per a la fabricació de BTC.

Amb la composició ideal de terra es fan diferents provetes de BTC, algunes d’elles estabilitzades amb ciment pòrtland o calç hidràulica, i cadascuna d’elles s’assaja seguint la norma UNE 41410. De les provetes aptes s’escull la mostra estabilitzada amb un 8% de ciment pòrtland, que ens proporciona una resistència a compressió de 8 N/mm2.

Amb una bloquera (màquina manual per a fabricar BTC) i un equip de 3 persones fem la fabricació en cadena dels BTCs, aconseguint un rendiment diari d’uns 500 BTCs. Un cop fet el BTC es protegeix de la llum directa del Sol i es deixa curar dues setmanes aproximadament; passat aquest temps ja el podem utilitzar per a la construcció.

Trobareu una explicació més detallada a l’article del nostre blog: DEL SÒL ALS MURS DE CASA.

Realitzat per Terram Girona.

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.