Ampliació i reforma d’habitatge existent a Girona

Gener 2019 – Fase inicial, redacció del projecte.

 

L’ampliació i reforma de l’habitatge existent a Girona busca complir amb criteris bioclimàtics, aportant solucions amb sistemes constructius compatibles amb materials sostenibles i naturals per garantir que tingui una bona eficiència energètica.

Les línies de treball de la fase de projecte van dirigides cap a la regla de les 3R:

  • Reduir. S’estudia només en enderrocar els punts crítics i més necessaris, evitant així produir més residus del que cal. Es decideix NO enderrocar la paret existent del garatge i adaptar el sistema estructural.
  • Reutilitzar. Les bigues de fusta dels dos coberts seran aprofitades per construir el mur exterior amb palla amb el sistema CUT (Cell Under Tension), situat a la cara Nord de l’edifici. També s’aprofitarà la terra de l’excavació de la nova solera per la construcció del trasdossat de tapia interior.
  • Reciclar. Per connectar l’edifici existent amb l’ampliació caldrà enderrocar part de la paret que les separa. Part d’aquestes peces ceràmiques es reciclaran per construir les noves voltes de mocadors projectades. Les peces més deteriorades i trencades, un cop triturades en diferents tamanys de partícules, s’incorporaran a la terra per compensar-la granulomètricament i executar la tapia interior.

Un punt singular de l’ampliació i la reforma serà seguir amb el sistema estructural original del habitatge, les voltes de mocador. Un altre punt serà l’aïllament de les parets i sostres, que seran de doble planxa de suro natural. Pel que fa als revestiments interiors seran amb morter de terra i els exteriors amb morter de calç. I destacar l’acabat de les cobertes: la no transitable sobre l’habitació 2 serà amb un sistema de coberta vegetal modular precultivat tipus HYDROPACK i la coberta transitable accessible des de les habitacions també serà una coberta vegetal feta in situ.

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.